Tiêu chí của S&S

 

« Luôn sẵn sàng hỗ trợ khách trong lĩnh vực dịch thuật bằng chất lượng, tính chuyên nghiệp và mạng lưới các dịch thuật viên giỏi. »
 
Tài liệu cần dịch luôn được giao cho biên dịch viên sử dụng ngôn ngữ của văn bản dịch hoặc văn bản cần dịch là tiếng mẹ đẻ, người dịch phải có chuyên môn trong lĩnh vực liên quan đến bài dịch.
 
Như vậy, khi Quý khách giao cho chúng tôi tài liệu dịch, Quý khách sẽ giảm bớt được trách nhiệm trong việc dịch nội bộ, với một người đối thoại duy nhất trong mọi trường hợp, vì vậy, sẽ có hiệu quả kinh tế hơn.